Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Podmínky užití webového rozhraní Reklamační řád Reklamační protokol (soubor ke stažení) Formulář pro odstoupení od smlouvy (soubor ke stažení)

 

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím on-line serveru Poruchomat.cz umístěného na webovém rozhraní www.poruchomat.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi podnikatelem

Není plátcem DPH

 

Adresa pro doručování: 

Telefonní číslo: +420 792 777 217

Kontaktní e-mail: info@poruchomat.cz

jako poskytovatelem služeb

a Vámi jako odběratelem služeb

 

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Definice

V těchto podmínkách jsou používány některé pojmy, které definujeme níže:

-    občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

-    službou se rozumí zprostředkování plnění technika z naší strany na základě Vašich požadavků uvedených prostřednictvím webového rozhraní v průběhu objednávání služby;

-    smlouva o poskytování služeb je smlouva uzavřená podle těchto podmínek, kterou se zavazujeme Vám zprostředkovat plnění technika;

-    plněním technika se rozumí služba, kterou Vám poskytne technik na základě smlouvy uzavřené mezi Vámi a technikem (na smlouvu o plnění technika se tyto obchodní podmínky nevztahují);

-    technikem se rozumí osoba, jejíž plnění Vám zprostředkujeme na základě smlouvy o poskytování služeb;

-    zaměřením technika se rozumí opravářská, instalatérská či další obdobná činnost v oblasti servisu elektronických zařízení, stavebnictví, oprav a úprav movitých a nemovitých věcí, domácích služeb a/nebo dalších obdobných služeb dle seznamu uvedeného na webovém rozhraní;

-    voucher je poukázka na plnění konkrétního technika, vydávaná a prodávaná z naší strany prostřednictvím webového rozhraní;

-    zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.2.    Je smlouva o poskytování služeb spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a poskytnutí služeb či voucher objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě by se o spotřebitelskou smlouvu nejednalo a nevztahovala by se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.3.    Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:

-    právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (článek 5 těchto obchodních podmínek);

-    právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách a na webovém rozhraní).

1.4.    Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

-    těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;

-    Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci;

-    Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci a používání uživatelského účtu, ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;

-    podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;

a v otázkách zde neupravených také občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.5.    Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Podáním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

2.    SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1.    Jak uzavíráme smlouvu o poskytování služeb?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku našich služeb, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.2.    Jak podat objednávku našich služeb?

Objednávku můžete podat prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení požadovaného zaměření technika a Vaše kontaktní údaje.

Před závazným odesláním objednávky Vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny. Doporučujeme zkontrolovat zejména druh požadovaného zaměření technika. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Potvrdit“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.3.    Kdy je mezi námi uzavřena smlouva?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávkovém formuláři, nebo ze které byla provedena objednávka. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou cenu za služby nebo dojde k poskytnutí služby (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článku 2.2. těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

2.4.    Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.2. těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi.

2.5.    Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Smlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

2.6.    Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

2.7.    V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

2.8.    Je smlouva někde uložena?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

 

3.    PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.    Jak stanovujeme cenu služby?

Cena za poskytnutí služby je obsažená v ceně za plnění technika nebo v ceně zakoupeného voucheru na plnění technika. Pokud jste nezakoupili voucher a zároveň nedojde na k uzavření smlouvy mezi Vámi a technikem, nic neplatíte.

Informace o cenách za plnění technika jsou uvedeny na webovém rozhraní. Ceník uvedený na webovém rozhraní je pouze orientační. Závazná cena plnění technika Vám bude sdělena v průběhu objednávání plnění technika.

3.2.    Jakým způsobem je hrazena cena za poskytnutí služby?

Cena za poskytnutí služby je hrazena po poskytnutí plnění technika přímo technikovi nebo před poskytnutím plnění technika zakoupením voucheru.

 

4.    POSKYTNUTÍ SLUŽBY

4.1.    Jak a kdy Vám bude služba poskytnuta?

Služba Vám bude poskytnuta předáním Vašich požadavků na plnění technika a kontaktních údajů, které jste zadali v rámci objednávání služby, technikovi příslušnému dle Vámi zadané lokality a požadovaného zaměření technika, a to za účelem ujednání uzavření smlouvy o poskytnutí plnění technika mezi Vámi a technikem.

Následně budete kontaktováni ze strany technika, se kterým si domluvíte vše potřebné k poskytnutí plnění technika, tedy zejména popíšete své požadavky a domluvíte se na čase a místě plnění technika.

Prosíme, vezměte na vědomí, že nejsme smluvní stranou smlouvy o plnění technika uzavřené mezi Vámi a technikem. Smluvními stranami této smlouvy jste pouze vy a příslušný technik. Prostřednictvím webového rozhraní pouze zprostředkováváme kontakt mezi Vámi a technikem. Neneseme tak žádnou odpovědnost za splnění povinností vyplývajících smluvním stranám z takové smlouvy ani za případnou újmu touto smlouvou způsobenou.

V případě, že si za účelem zprostředkování plnění technika zakoupíte voucher, je Vám služba poskytnuta způsobem dle čl. 5.6. těchto obchodních podmínek.

4.2.    Může být služba poskytnuta ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy?

Do 14 dnů od uzavření smlouvy máte právo od smlouvy odstoupit (viz článek 5 těchto obchodních podmínek). Během této doby Vám služba nebude poskytnuta, ledaže o to výslovně písemnou formou požádáte. Udělení souhlasu s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy je možné i v průběhu objednávání služby. Pokud o dřívější poskytnutí služby, tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, požádáte, a služba bude splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ztrácíte nárok na odstoupení od smlouvy podle článku 5 těchto obchodních podmínek.

 

5.    KOUPĚ A UPLATŇOVÁNÍ VOUCHERŮ

Otázky neupravené tímto článkem 5 se řídí obdobně dle článku 3 těchto obchodních podmínek.

5.1.    Jakým způsobem lze zakoupit voucher?

Na webovém rozhraní naleznete seznam voucherů vztahující se k jednotlivým plněním technika spolu s uvedením příslušného technika, u kterého lze voucher uplatnit. U každého voucheru je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace voucherů je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. K zakoupení voucheru je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k přijetí objednávky z naší strany.

Objednávku voucheru můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného voucheru, počet kusů, zvolený způsob platby a Vaše kontaktní údaje.

Před závazným odesláním objednávky Vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny. Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství zboží, e-mailovou a dodací adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

O uzavření smlouvy platí obdobně to, co je uvedeno v článku 2.3. těchto obchodních podmínek.

5.2.    Může se cena voucherů uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny voucherů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou uvedeny na webovém rozhraní.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny voucheru ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám voucher za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená u voucheru ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a zasláním voucheru.

5.3.    Jaké způsoby platby za vouchery přijímáme?

Cenu za vouchery můžete uhradit především následujícími způsoby:

-    bezhotovostně prostřednictvím služby GoPay;

-    bezhotovostně před dodáním voucheru převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v průběhu objednávky).

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

5.4.    V jaké měně můžete platit?

Platba služby je možná v českých korunách (Kč).

5.5.    Jakým způsobem zasíláme voucher?

Zaplacený voucher Vám zašleme ve formátu PDF na Váš e-mail uvedený v objednávce. Voucher Vám zašleme nejpozději do 2 dnů od obdržení platby za voucher.

5.6.    Jak lze čerpat plnění uvedené na voucheru?

Po obdržení voucheru kontaktujte technika uvedeného na voucheru. Tento technik Vám poskytne plnění, které je předmětem voucheru, v čase a na místě určeném na základě oboustranné domluvy.

5.7.    Je uplatňování voucheru nějak omezeno?

Voucher lze čerpat pouze jednou. Voucher je přenosný a převoditelný na jinou osobu, a to i úplatně. Osoba, která předloží oprávněně nabytý voucher, má stejná práva jako osoba, která voucher zakoupila.

Doba, po kterou lze voucher uplatnit, je omezená. Voucher je možné uplatnit nejpozději v poslední den doby jeho platnosti.

Pokud se voucher vztahuje na službu, jejíž poskytnutí je podle právních předpisů podmíněno dosažením určitého věku (např. 18 let) nebo zvláštní způsobilostí, může jej uplatnit pouze taková osoba, která tyto podmínky splňuje.

5.8.    Kdy může technik voucher odmítnout?

Vezměte na vědomí, že náš technik může v určitých situacích odmítnout voucher akceptovat a tedy plnění neposkytnout. Jde o případy, kdy:

-    voucher byl předložen po uplynutí platnosti;

-    voucher byl již jednou vyčerpán;

-    voucher byl zneplatněn z důvodu odstoupení od smlouvy;

-    poskytnutí plnění osobě, která voucher uplatnila, by bylo v rozporu s platnými právními předpisy.

5.9.    Co dělat v případě, že nejste spokojeni s kvalitou plnění technika?

Pokud nejste spokojeni s kvalitou plnění technika, můžete se kromě reklamace přímo u partnera obrátit na nás prostřednictvím kontaktního e-mailu.

O nekvalitním plnění nás informujte co nejdříve, nejlépe do sedmi dnů od uplatnění voucheru.

Pokud nebude plnění odpovídat popisu na webovém rozhraní, budeme situaci řešit s partnerem. Pokud partner nezjedná nápravu, poskytneme Vám na základě individuální dohody kompenzaci ve formě např. bezplatného poskytnutí náhradního voucheru.

 

6.    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1.    Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb či 14 dnů ode dne obdržení voucheru. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

6.2.    Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li společně se službou poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti.

6.3.    Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsme od Vás již přijali?

V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit Vám peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Peníze Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to (i) stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali, nebo (ii) způsobem, jakým budete požadovat.

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

6.4.    Kdy nemůžete odstoupit od smlouvy?

V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nelze od smlouvy odstoupit v případě, že služba byla splněna s Vaším výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a před uzavřením smlouvy jsme Vám sdělili, že v takovém případě nemáte právo od smlouvy odstoupit. Souhlasem s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy tento důsledek berete na vědomí.

Pokud jste si za účelem poskytnutí plnění technika zakoupili voucher, vezměte na vědomí, že jelikož obsah voucheru nespočívá v trvalém nabytí vlastnického práva k voucheru, ale ve Vašem oprávnění na plnění, které je na voucheru uvedeno, má samotný voucher povahu služby. Z tohoto důvodu v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemáte nárok na odstoupení od smlouvy v případě, že jste voucher v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy využili.

Objednáním voucheru tuto skutečnost berete na vědomí a souhlasíte s ní.

6.5.    Jakým způsobem probíhá vrácení voucheru?

Voucher nám nemusíte zasílat zpět. Při odstoupení od smlouvy provedeme zneplatnění voucheru tak, aby jej nebylo možné použít.

6.6.    Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

-    službu nebo voucher není z objektivních příčin možné za původních podmínek poskytnout nebo dodat;

-    plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním;

-    v případech Vašeho podstatného porušení těchto obchodních podmínek či Podmínek užití webového rozhraní.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

 

7.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem.

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem pro poskytování služeb důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

 

8.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.    Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

8.2.    Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 7.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

8.3.    Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení) hradíte sami.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou ve Vašem uživatelském účtu.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 19. 07. 2021

 

 

Podmínky užití webového rozhraní

Nacházíte se na webovém rozhraní www.poruchomat.cz (dále jen „webové rozhraní“) provozovaném podnikatelem

Není plátcem DPH   

Adresa pro doručování:

Telefonní číslo: +420 792 777 217

Kontaktní e-mail: info@poruchomat.cz

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní nakupujete nebo se na něm registrujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

1.Registrace na webovém rozhraní

Na webovém rozhraní se můžete registrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webovém rozhraní. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno, příjmení a kontaktní e-mail. Registrací je založen uživatelský účet.

Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit.

V případě změn ve Vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat služby, nakupovat vouchery, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že máme právo Váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím Vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užití.

 

2.    Ochrana osobních údajů

Při vyplnění objednávky nebo při registraci na webovém rozhraní nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů.

2.1.    Co jsou osobní a další údaje?

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky či registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo.

Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní nakupujete nebo ne.

2.2.    Jak využíváme osobní a další údaje?

Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme přístup k Vašemu účtu a co nejsnazší užívání webového rozhraní.

Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy Vašeho účtu a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení služeb a voucherů, a to po dobu neurčitou. Odesláním objednávky nebo registrací souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.

2.3.    Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ, a jsme vedeni v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00050593.

Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

2.4.    Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží, případně poskytnutí služby. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží nebo poskytnutí služby.

2.5.    Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.

Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze.

Pokud se domníváte, že my nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:

-    požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;

-    požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

My i případní zpracovatelé osobních údajů mají sídlo v České republice.

 

3.    Google Analytics a soubory cookie

Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google").

3.1.    Co je služba Google Analytics?

Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítače každého návštěvníka webového rozhraní, a které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro nás a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

3.2.    Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

 

4.    Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu nás či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

4.1.    Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

 

5.    Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

5.1.    Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

5.2.    Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5.3.    Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

5.4.    Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

 

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 19. 07. 2021

 

Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb objednaných prostřednictvím on-line serveru Poruchomat.cz provozovaným podnikatelem

Není plátcem DPH

Adresa pro doručování:

Telefonní číslo: +420 792 777 217

Kontaktní e-mail: info@poruchomat.cz

 

REKLAMACE SLUŽEB

1.    Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu.

 

2.    Jaká je záruční doba poskytované služby?

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

 

3.    Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatné odstranění této vady služby. Nelze-li vadu služby takto odstranit, máte právo na odstoupení od smlouvy.

 

4.    Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

-    jste o vadě před poskytnutím služby věděli;

-    jste vadu sami způsobili, zejména porušením Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb a právních předpisů.

 

5.    Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu poskytování služby, a dále vždy telefonicky, e-mailem či písemně, a to tak, že vadu označíte nebo oznámíte, jak se projevuje.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

REKLAMACE VOUCHERŮ

 

1.    Za jaké vady voucherů odpovídáme?

V případě, že jste si za účelem poskytnutí plnění technika zakoupili voucher, odpovídáme za to, že voucher nemá vady. To znamená, že voucher plně odpovídá tomu, co je prezentováno na webovém rozhraní, zejména ve smyslu:

-    předmětu plnění;

-    technika, který plnění poskytuje;

-    doby platnosti voucheru,

-    případně i dalších informací uvedených na webovém rozhraní.

Dále odpovídáme za to, že Vám bude zasláno objednané množství voucherů.

Práva z vadného plnění máte i v případě, že Vámi předložený voucher nebude partnerem přijat, aniž by existoval důvod pro odmítnutí voucheru.

2.    Jaká práva z vadného plnění můžete uplatnit?

V případě, že zaslaný voucher má některou z výše uvedených vad, nebo jinak neodpovídá smlouvě, máte možnost voucher reklamovat. Reklamaci můžete podat i v případě, že obchodní partner voucher odmítne přijmout.

3.    Dokdy můžete reklamaci uplatnit?

Reklamaci doporučujeme uplatnit co nejdříve. Nejpozději lze reklamaci uplatnit šest měsíců po převzetí voucheru, ledaže bylo možné závadu zjistit až později (zejména skutečnost, že partner voucher nepřijal).

4.    Vztahuje se na voucher záruční doba?

Voucher může být uplatněn po celou dobu platnosti, která je na voucheru uvedena. Nejde však o spotřební zboží ve smyslu občanského zákoníku, proto se na něj nevztahuje záruční doba.

5.    Jak budeme reklamaci řešit?

V případě odstranitelné vady máte nárok na bezplatné vydání náhradního voucheru, případně na dodání chybějících voucherů. Dle Vaší volby Vám můžeme rovněž poskytnout přiměřenou slevu z ceny voucheru.

Není-li možné vadu vydáním náhradního voucheru řešit, poskytneme Vám přiměřenou slevu z ceny voucheru, nebo budete mít možnost vybrat si jiný voucher z naší nabídky v odpovídající hodnotě.

6.    Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

-    o reklamaci nás informujte telefonicky, e-mailem či písemně;

-    v informaci uveďte, jaké vady voucher má.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byla oznámena existence vady.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 17.07.2021.